Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu, ul. Podzamcze 1, 11-440 Reszel;
 • Inspektorem ochrony danych osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu jest Dorota Brandeburg, tel. 782348222, email: iod@gminareszel.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu, w tym również zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji;
 • Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może być równoznaczne z brakiem możliwości realizacji usługi.