O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu jest placówka wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom Typu A B C realizuje swoje cele poprzez stosowanie różnorodnych form zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestnika, jak również do możliwości organizacyjnych i finansowych.

Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego poprzez udział w treningach przygotowujących do samodzielnego życia, samoobsługi i podjęcia zatrudnienia. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu prowadzone są usługi w formie treningów:
1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
Trening dbałości o wygląd zewnętrzny oraz trening nauki higieny
Trening kulinarny
Trening umiejętności praktycznych
Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiazywania problemów
3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
4. Treningi samoobsługi i umiejętności społecznych
Dom świadczy również specjalistyczne usługi dostosowane do uczestników i osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
1. Poradnictwo psychologiczne
2. Poradnictwo socjalne dla uczestników i ich rodzin/ opiekunów;
3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
4. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia
5. Niezbędna opieka
6. Terapia ruchowa
7. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy,
8. Współpraca z jednostkami ochrony zdrowia i innymi podmiotami, w tym w szczególności z rodzinami i innymi osobami z otoczenia uczestników.

Działalność Domu prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30-15:30.

> PODSTAWA PRAWNA