Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sds-reszel.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR),

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Regińska-Filipczyk.
 • E-mail: kontakt@sds-reszel.pl
 • Telefon: 515958356

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu
 • Adres: 11-440 Reszel ul. Podzamcze 1
 • E-mail: kontakt@sds-reszel.pl
 • Telefon: 897550011

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Domu Samopomocy w Reszlu zlokalizowany jest w dwóch sąsiadujących ze sobą  budynkach. Całe obejście wokół Domu jest wyłożone płytą chodnikową dzięki czemu uczestnicy mogą swobodnie się  przemieszczać.

Główny budynek przy ul. Podzamcze 1

dwukondygnacyjny, w całości dostosowany i wyposażony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.Nr 238 poz. 1586 ze zm.)  Do budynku prowadzą dwa wejścia od frontu budynku, wejście główne jest bez barier oraz wejście dodatkowe do którego prowadzą schody, brak jest podjazdów dla wózków. Wewnątrz budynku zamontowana jest platforma    pionowa  dla  osób z niepełnosprawnością ruchową, która wymaga trzymania przycisku na pulpicie wewnętrznym podczas jazdy oraz platforma przyschodowa.  Korytarze są szerokie i umożliwiają swobodne poruszanie się. Pomieszczenia ŚDS-u są przestrzenne, w tym pomieszczenia sanitarne (łazienka i toalety), pozbawione są barier architektonicznych i wyposażone są w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajdują się oznakowania dróg ewakuacyjnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek przy ul. Podzamcze1a

dwukondygnacyjny, ośrodek wsparcia mieści się na parterze budynku, nie posiada windy. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejście od frontu budynku prowadzą schody, do drugiego wejście z boku budynku prowadzi podjazd, który wymaga dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Korytarz jest szeroki, umożliwia swobodne poruszanie się. Toalety dla uczestników są dostosowane do osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się oznakowania dróg ewakuacyjnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach brak pętli indukcyjnej wspomagającej komunikację, brak oznaczeń alfabetem Braille’a dla osób niewidomych, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących, brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
ŚDS nie zapewnia pomocy tłumacza języka migowego.

W razie potrzeby załatwienia sprawy z pomocą tłumacza zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miasta w Reszlu, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Reszel.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia też dowóz do placówki dla osób, które nie mają możliwości samodzielnego dojazdu.