Zapraszamy na grę miejską “Tajemniczym szlakiem średniowiecznego Reszla – Jak uwolnić czarownicę?”

 

Lista sponsorów Gry Miejskiej “Tajemniczym Szlakiem Średniowiecznego Reszla”

1. Apteka od Serca – Katarzyna Jabłońska
2. Apteka ZAMKOWA – Aldona Wengler
3. Firma ROMIX – Bogdan Luchowski
4. Międzynarodowy Przewóz Osób i Rzecz – Daniel Cieszyński
5. Stacja Paliw i Auto Myjnia Marcin Filipczyk
6. PHU Daniello – Daniel Wiśniewski
7. PPHU Znicz – Bogdan Sadowy
8. Sklep Wielobranżowy – Maria i Wojciech Majchrzak
9. Sklep Pelcowizna Reszel – Jakub i Adrianna Giler
10. Auto-Naprawa – Marek Konstanciuk
11. Zamek Reszel Kreativ – Bartłomiej Marschall
12. Zespół Wspomnienie – Bartosz Jakubowski
13. Sklep 1001 Drobiazgów – Sandra Jaśkiewicz
14. Firma Handlowa ANIA – Anna Adamiak
15. Tradycje Podlasia – Katarzyna Łodko
16. Sklep odzieżowy – Małgorzata Lipka-Chudzik
17. Bar pod Warkoczem – Malwina Kodorska
18. Usługi budowlane – Tomasz Maksymiuk
19. Bank Spółdzielczy w Reszlu
20. Sklep spożywczo-przemysłowy – Grażyna Kulas
21. Sklep spożywczy CRIS – Krystyna Kaczmarczyk – Galicka
22. Artykuły Przemysłowe i Jubilerskie – Piotr Strzyżewski
23. Pizzeria Feniks – Dariusz Fenik
24. BGŻ BNP Paribas
25. Zakład szewski – Piotr Węglarski
26. REMA S.A. Reszel
27. Młynomag Myszkowska Rezanko Spółka Jawna
28. „Majonezy” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie
29. MTI Furninowa Polska Sp. z o.o.
30. Pracownia artystyczna Olga Filipiak
31. Kwiaciarnia u Sylwii – Sylwia Bohdanowicz
32. Ośrodek Szkolenia Kierowców w Reszlu – Grzegorz Subocz
33. Kicerman Tomasz – miody
34. Jarząbska Anna – stomatolog
35. Żukowska Emilia
36. Warda – Pawlak Paulina
37. Wioleta i Szymon Pochylińscy – miody
38. Hurtownia „Paulina” PPHU Krzysztof Sikorski w Kętrzynie

DZIĘKUJEMY!!! 😊

Podziękowania:

Naszym partnerom:
Gminie Reszel, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Reszlu i Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Reszlu oraz

 1. Panu Maciejowi Ciborowskiemu i Stowarzyszeniu „Zamek” za udostępnienie uczestnikom Gry Miejskiej zabytkowej plebanii
 2. WPK Sp. z o.o. za pomoc w organizacji
 3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszlu
 4. Kole Gospodyń Wiejskich w Klewnie „Klewnianki”
 5. Kole Gospodyń Wiejskich Sołectwo Bisztynek „Kwiat Jabłoni”
 6. Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Reszlu
 7. Sylwii Ciesiun i Marcie Lewczuk-Delidze oraz grupie wolontariuszy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu i Klubu Sportowego „Orlęta” w Reszlu
 8. Sołtysowi Sołectwa Klewno
 9. Sołtysowi Sołectwa Robawy
 10. Pawłowi Winnickiemu za udostępnienie swojego ogrodu przy Spichlerzu
 11. Ks. Piotrowi Piaseckiego Proboszczowi Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu

Tajemniczym szlakiem śreniowiecznego Reszla

Regulamin Gry Miejskiej

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu

umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
wymiar czasu pracy – 1/2 etatu
proponowany termin zatrudnienia 01.08.2021 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości w tym co najmniej 2 lata w jednostce sektora finansów publicznych,
  3. wykształcenie: średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowości oraz co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, w tym co najmniej 3 lata w jednostce sektora finansów publicznych,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność interpretacji i zastosowania aktów prawnych niezbędnych do wykonywania powierzchownych zadań,
  2. umiejętność obsługi komputera w zakresie programów pakietu Office oraz preferowana znajomość obsługi programu Puma,
  3. umiejętność pracy w zespole,
  4. zaangażowanie, kreatywność, punktualność, dokładność i samodzielność,
  5. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
  6. znajomość przepisów:
   • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i jej aktów wykonawczych,
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i jej aktów wykonawczych,
   • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i jej aktów wykonawczych,
   • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i jej aktów wykonawczych,
   • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i jej aktów wykonawczych,
   • ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej i jej aktów wykonawczych,
   • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i jej aktów wykonawczych,
   • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
 3. Zakres wykonywania zadań na w/w stanowisku, m.in.:
  1. organizacja i prowadzenie rachunkowości jednostki,
  2. wykonywanie dyspozycji środków finansowych,
  3. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  4. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  5. sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz o wydatkach strukturalnych,
  6. prowadzenie rozliczeń związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców,
  7. prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS,
  8. prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z Urzędem Skarbowym,
  9. prowadzenie rozliczeń otrzymywanych dotacji;
  10. rozliczenie inwestycji,
  11. rozliczenie inwentaryzacji,
  12. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną,
  13. sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz, bilansów,
  14. opracowanie układu wykonawczego budżetu, kontrola jego realizacji, bieżąca jego aktualizacja oraz monitorowanie postępu finansowego planu budżetowego,
  15. prowadzenie ewidencji kart drogowych i miesięcznych kart eksploatacyjnych,
  16. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
  17. prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
  18. kompletowanie i wstępna weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych,
  19. przygotowywanie przelewów bankowych.
 4. Informacja o warunkach pracy:
  1. praca w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu przy ul. Podzamcze 1, w pokoju na parterze,
  2. praca przy komputerze, współpraca z systemem informatycznym,
  3. praca biurowa w niepełnym wymiarze czasu pracy (½ etatu), w systemie jednozmianowym.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),
  2. list motywacyjny,
  3. Curriculum Vitae (CV),
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, staż pracy,
  6. kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, umiejętności,
  7. oświadczenie o niekaralności,
  8. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym ewentualne zatrudnienie na w/w stanowisku,
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną (w załączeniu).

Dokumenty tj. kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej osobiście w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu lub drogą pocztową na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu, ul. Podzamcze 1, 11-440 Reszel, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy w ŚDS w Reszlu” w terminie do dnia 07.06.2021 roku do godz. 14.

 1. Informacje dodatkowe:
  1. O terminach dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci informowani będą telefonicznie na podany numer kontaktowy.
  2. Dokumenty, które wpłyną po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
  3. Informacja o wyniku naboru  będą ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.reszel.warmia.mazury.pl oraz na tablicy informacyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu.
  4. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy, lub jego unieważnienia w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu w kwietniu 2021r. wynosił poniżej 6%.

Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. oraz 25 grudnia 2021 r. – tj. w innym dniu niż niedziela

Zarządzenie nr 8/2021
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu
z dnia 13 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. oraz 25 grudnia 2021 r. – tj. w innym dniu niż niedziela

Na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

W 2021 roku za święto przypadające w sobotę, wyznacza się następujące dni wolne:
• 04 czerwca 2021 r. za dzień 1 maja 2021 r.( sobota)
• 24 grudnia 2021 r. za dzień 25 grudnia 2021 r. (sobota)

§ 2

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację na stronie internetowej ŚDS.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Urodziny „Grudniowe”

W tym wyjątkowym dniu nasi uczestnicy świętowali swoje urodziny. Składamy im najserdeczniejsze życzenia:

Poszybować przez życie jak ptak
niezależny, wolny, szczęśliwy…
Poczuć prawdziwy życia smak…
wszystkie kolory…
jasne i ciemne odcienie…
Mieć odwagę by wzbić się wysoko…
przekroczyć sztywne granice…
i nie bać się spełniać swych marzeń…
tego w dniu Waszych urodzin Wam życzymy!!

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Nadszedł czas, kiedy składamy sobie życzenia i dzielimy się białym kruchym opłatkiem, który jest symbolem nadziei. Na spotkaniu nie zabrakło naszych uczestników i przedstawicieli wspierających nas instytucji. Korzystając z okazji przyjmijcie proszę najlepsze i płynące z głębi serca życzenia zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy wiele siły i okazji do radości w całym nadchodzącym roku.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym roku uczestnicy Środowiskowego Domu na scenie „Kina Gwiazdy” w Kętrzynie zaprezentowali przedstawienie na temat przyjaźni. Prócz naszego domu swoje zdolności artystyczne przedstawili przedszkolaki z przedszkola integracyjnego, uczniowie szkół integracyjnych, uczniowie OSW w Kętrzynie, ŚDS Kętrzyn jak i główny organizator Warsztaty Terapii Zajęciowej z Kętrzyna.

Najnowsze wydarzenia

Skip to content