Zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. oraz 25 grudnia 2021 r. – tj. w innym dniu niż niedziela

Zarządzenie nr 8/2021
Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu
z dnia 13 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. oraz 25 grudnia 2021 r. – tj. w innym dniu niż niedziela

Na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

W 2021 roku za święto przypadające w sobotę, wyznacza się następujące dni wolne:
• 04 czerwca 2021 r. za dzień 1 maja 2021 r.( sobota)
• 24 grudnia 2021 r. za dzień 25 grudnia 2021 r. (sobota)

§ 2

Niniejsze Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację na stronie internetowej ŚDS.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.